ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Wij erkennen enkel onze eigen verkoopsvoorwaarden. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk, solidair en zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

De opgegeven leverings- en plaatsingstermijnen zijn niet bindend en slechts bij benadering opgegeven, zonder enige verbintenis en slechts ten titel van inlichting. Daarenboven nemen deze termijnen slechts een aanvang vanaf het ogenblik dat de koper aan diens verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder wat de betaling van het voorschot betreft. Eventuele vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, vernietiging of verbreking van de overeenkomst.

 

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Rijkevorsel.

 

Alle geleverde producten blijven eigendom van Certiline bvba tot volledige betaling van het saldo en de eventuele intersten en kunnen bij het in gebreke blijven van de klant door Certiline bvba opgehaald worden en verder verkocht worden. De schadevergoedingen die de klant verschuldigd is door het in gebreke zijn, blijven onverminderd gelden, en zijn te verhogen met de eventuele waardevermindering op de goederen.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk zou veroorzaakt worden door defect aan de goederen, en dit vanaf de levering van de goederen.

 

Mogelijke klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld te worden.

 

De onderdelen geleverd door Certiline bvba hebben een garantie naar waarborg verleend door de fabrikant.

De waarborg strekt zich in het algemeen uit over 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, voor fabrieksfouten of fouten in het materiaal van de goederen en hun elementen en beperkt zich tot de herstelling of vervanging hiervan.

De waarborg op eventueel vervangen onderdelen loopt niet langer dan de eerste drie maanden.

De defecte onderdelen moeten op kosten van de klant worden aangeboden bij Certiline bvba, tenzij anders overeengekomen en moeten voorzien zijn van de ORIGINELE verpakking met de originele stutmaterialen, handleidingen en stuurprogrammaĺs zoals het toestel is aangekocht.

In geval van ongerechtvaardigde klacht tot onderzoek of herstelling worden telkens onderzoekskosten aangerekend ten bedrage van minimaal 50 EUR.

 

Worden niet door de waarborg gedekt en vallen ten laste van de koper:

-Het met de voorschriften van de gebruiksaanwijzing niet overeenstemmend aanwenden van de goederen

-De behandeling of het gebruik van goederen, anders dan op in het algemeen als normaal beschouwde wijze

-De herstellingen of de vervanging van onderdelen of stukken door personen die niet door Certiline bvba werden gemachtigd of aangeduid.

-Elk geleverde software programma alsook op maat geschreven programmatuur valt niet onder enige vorm van garantie en kan ook niet leiden tot enige aanspraak, in welke vorm dan ook voor eventuele gevolgen door het geheel of gedeeltelijk gebruik ervan.

 

Door ons uitgevoerde werkzaamheden en garanties dekken in geen enkel geval eventueel gegevensverlies, noch de kosten om systeemsoftware, programmatuur, data enz. te herinstalleren.

 

Werken uitgevoerd op een per-uur of regie basis vallen niet onder enige vorm van garantie en kunnen in geen enkel geval leiden tot welke aanspraak dan ook met betrekking tot eventuele gevolgen van deze werken.

 

Eventuele schade ten gevolge van door Certiline bvba geleverde en/of ge´nstalleerde software kan in geen enkel geval leiden tot welke aanspraak dan ook. Schade voortkomend uit door Certiline bvba geleverde en/of ge´nstalleerde apparatuur kan enkel vergoed worden binnen de garantietermijn, tot een maximaal bedrag van de geleverde apparatuur in kwestie, voor zover kan worden aangetoond dat de fout bij Certiline bvba ligt en indien deze schade door onze verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.

 

Indien het vertrouwen van ons in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en de diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd.

 

Na aanvaarding van de offerte worden geen annulaties aanvaard. De eenzijdige verbreking door de klant van de overeenkomst, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ons, doet in hoofde van deze laatste een recht op schadevergoeding ontstaan ten bedrage van 30 % van het totaal bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht om de gedwongen tenuitvoerlegging te eisen.

 

Bij laattijdige betaling zal vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet door de Belgische banken toegepast op kaskrediet, met een minimum van 12 %.

 

Daarenboven zal bij wanbetaling of niet-volledige betaling binnen de zeven dagen na factuurdatum, het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR ten titel van conventionele en forfaitaire schadevergoeding.

 

In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.